MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 31. szám 2017.06.02.

Views: 148

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Átmeneti zárva tartás a Segédeszközboltban
2. Ismét üzemel kávéautomata az MVGYOSZ székházában
3. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei:
– Campus Mundi ösztöndíj felhívás
– Tájékoztatás felsőoktatásban tanuló látássérült hallgatók részére
– Tájékoztató az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések szabályairól
4. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

Vendégoldal

5. Meghívó Esélynapra és klubdélutánra
6. LÁRKE álláshirdetés

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Átmeneti zárva tartás a Segédeszközboltban
 
Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy az MVGYOSZ Budapest, Hermina út 47. szám alatti Segédeszközboltja 2017. június 6-tól (kedd) 9-ig (péntek) technikai okok miatt, továbbra is zárva tart. Ez idő alatt telefonhívásokat sem fogad és e-mailekre sem válaszol a segédeszköz értékesítő.
Tervezett nyitás dátuma: 2017. június 13. kedd.
Szíves megértésüket köszönjük!
 
Angyal Gábor
 
***

2. Ismét üzemel kávéautomata az MVGYOSZ székházában

Fontos tudnivalók:
– Az automata a Segédeszközbolt bejáratától jobbra található.
– Minden termék 120 Ft.
– A gép nem ad vissza, a pontos összeget kérjük bedobni!
– A poharat nem adagolja a gép automatikusan, be kell helyezni a pohártartóba.

Kínálata:

Kávé
Kávé tejjel
Olasz capuccino
Csokis capuccino
Krémcsokoládé
Forró csokoládé
Citromos tea

A kínálat fölötti sorban található a „cukor nélkül” opció, melyet a kiválasztott termék után rögtön meg kell nyomni. Az automata használatát Braille feliratok segítik.

Kellemes felüdülést mindenkinek!

Dr. Nagy Sándor
Elnök

***

3. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei

Campus Mundi ösztöndíj felhívás

Jelenleg is felsőoktatási hallgató? Pályázzon Campus Mundi ösztöndíjra!
A Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében Európán belüli és kívüli külföldi szakmai gyakorlathoz, kutatási tevékenységhez illetve külföldi részképzéshez igényelhető ösztöndíj támogatás. Az elnyerhető ösztöndíj összege célországonként változik, havi 200 000 Ft és 350 000 Ft között lehet. Az ösztöndíjon felül szociális kiegészítő támogatás is igényelhető havi 35 000 Ft értékben, a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók további kiegészítő igényt nyújthatnak be.
Bővebb információ és a pályázati felhívások elérhetők itt:
http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
Szakmai gyakorlaton belül a 2 és 5 hónap közötti időszakra tervezett külföldi szakmai gyakorlat támogatására lehet pályázni, így akár nyári szakmai gyakorlathoz, kutatási tevékenységhez is kifejezetten ajánljuk a pályázat benyújtását. Részképzés keretében féléves tanulmányút támogatható, mely a küldő intézmény valamely partneregyetemén teljesíthető. Pályázatokat folyamatosan lehet beadni.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel a
campusmundi@tpf.hu-n, illetve a (1)237-1310-es telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Tempus Közalapítvány

*

Tájékoztatás felsőoktatásban tanuló látássérült hallgatók részére

Látássérült hallgatók számára nyújtható kedvezmények a felsőoktatásban:
Milyen kedvezmények, előnyben részesítések adhatóak látássérült hallgatónak?

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint, mely  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását biztosítja, az alábbi kedvezmények alkalmazhatók látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében:
 a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése, ◾ az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használata, ◾ mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, ◾ mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők, ◾ az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége, ◾ a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani. Az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
Kérem, hogy az ismertetett kedvezményeket körültekintéssel alkalmazzák, ne csak a kedvezményekkel éljenek, hanem a kötelességeikkel is legyenek tisztában, azokat is kielégítően teljesítsék! Gyakori hiba fogyatékossággal élő hallgatóknál, hogy a jogaikra hivatkoznak csak, de a kötelességeik teljesítéséről megfeledkeznek!

*

Tájékoztató az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések szabályairól
Sajátos nevelési igényű tanuló esetében, (az érzékszervi fogyatékossággal, pl. a látássérültséggel élő tanuló  is ide tartozik):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. § (9) bekezdése
szerint: A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót – jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – a gyakorlati képzés kivételével – az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. rendelet szerint:
A jelentkezési lapon a vizsgára jelentkezőnek fel kell tüntetnie többek között azt is, ha élni kíván a mentesítésre vonatkozó jogával (amelyet a fentebb említett közoktatási törvény 30. §-ának (9) bekezdése határoz meg.
A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról és a benyújtott kérelemről az igazgató dönt.
Ha a vizsgázót a  kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.
1. Az írásbeli vizsgán:
A  vizsgázó kérésére,  az igazgató engedélye alapján:
a) az   írásbeli  feladatok   kidolgozásához   a   vizsgázónak
vizsgatárgyanként rendelkezésre álló maximális időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg kell növelni,
b)  lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt (pl. számítógép, írógép) használja,
c)  engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli
beszámolót tegyen, vagy a szóbeli vizsgát írásban teljesítse.
d)  a tanuló a vizsgán   mentesülhet   az   értékelés   egy
vagy   több   része   alól,   amennyiben   a   középiskolában   a
megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól.
2. Szóbeli vizsgán:
a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján
a)    a  szóbeli vizsga  során  a  vizsgázónak vizsgatárgyanként a
felkészülésre rendelkezésre álló gondolkodási időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni,
b)    engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le.
Ha a vizsgázó szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után, külön helyiségben, felügyelő tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére középszintű vizsga esetén harminc percet, emelt szintű vizsga esetén negyven percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó, vagy a vizsgázó kérésére a kérdező tanár felolvassa.

Ha az írásbeli vagy gyakorlati vizsgát szóban teszi le, és a vizsga írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll, a vizsgázónak két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A vizsgázónak ebben az esetben mindkét szóbeli vizsgáján legalább 10 %-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy legalább elégséges osztályzatot kaphasson. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább tíz perc pihenőidőt kell adni. A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el.

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelően kell minősíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vagy gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni.
A vizsgázónak ebben az esetben minkét szóbeli vizsgáján legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján  legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

3. Gyakorlati vizsgán:
Ha a vizsgázó egy vizsgatárgy gyakorlati vizsgarészének teljesítésére – neki fel nem róható okból – képtelenné válik, az igazgató engedélyével, az Oktatási Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejű és azonnali értesítése mellett az adott vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyat választhat, vagy a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolhatja.

Dr. Nagy Anikó
Ifjúsági referens

***

4. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

50 éve elhunyt Dékány András magyar író, (1903. január 11. – 1967. május 30.)
Néhány regény: A fekete herceg, Aranysziget, Matrózok, hajók, kapitányok.

Hajózásról a Braille-könyvtárban. Dékány András: Matrózok, hajók, kapitányok
(14 kötet)
„A tengerészakadémia növendékjelöltjei voltunk, és dehogyis sejtettük, hogy az előttünk álló események, kalandok egyben egy új világ küszöbére visznek.
Mi ilyen fiatalok voltunk, élményekre vágyó, világot látni akaró fiatalok. Amikor lefeküdtünk, és álmunkban felkavarodtak az elmúlt nap élményei, a sors
már mindegyikünknek kijelölte, mi valósul majd meg a vágyakból, az elképzelt és kitervezett reménykedésekből.”

”    Hű és jó barátom szemében a tiszta ember boldogsága csillogott. Így csak azok tudnak nézni, akiket az erdő, a puszta vagy a tenger nevel.”

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd és csütörtök 10.00-18.00
péntek: 8.30-12.00
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

*

20 éve elhunyt Turay Ida magyar színésznő, (1907. szeptember 28. – 1997. június 2.).
Néhány film: Rákóczi induló, Ez a villa eladó, A kölcsönkért kastély, Az én lányom nem olyan.

Életrajzi regény a Hangoskönyvtárban. Párkány László: Turay Ida egyes szám első személyben
Az Andrássy úti Színház hírlapárusa 1936. március 13-án, egy pénteki napon ezt harsogta:
“A Méltóságos asszony századik előadása után… Éjféli beszélgetés Turay Idával, aki játszik az életben, játszik a színpadon, de csak a színpadot veszi
komolyan.”
1938. szeptember 30.: “Bemutatták a Péntek Rézi című filmet. Turay Ida óriási sikere…”
“Turay Ida a Színészek Szabad Szakszervezetének igazolóbizottsága előtt. A hírneves sztárt nem igazolták… Turay Idát örökre eltiltották a színpadtól…
Turay Ida a Népbírósághoz fellebbezett igazolása ügyében.” (1945. június-júliusa)
“Turay Idát egy évre eltiltotta a Népbíróság a szerepléstől.” (1945 szeptembere)
“Turay Ida sikere a Művész Színházban.” “Óriási szenzáció: a Janika!”
“A polgári színésznőket, az úgynevezett sztárokat átnevelik. Turay Ida a Kamara Varietébe kapott beosztást.” (1949-1950)
Aztán külföld: Bécs, München, Zürich, Ascona, München. Ez a Frau Békeffi-korszak. Rikkancs csak néha… álmomban.
Majd újra itthon. Másodvirágzás. És a legszebb ajándék, amit színésznő kaphat: “Turay Ida a bizonyság arra, hogy a múlás nem elmúlás.”
És a rikkancsok mindenkori hangja-hangereje mögött Pistuka, azaz Békeffi István, a férjem, aki halála pillanatáig szerelmem, szeretőm, barátom, kritikusom,
egyszóval társam volt.

“Semmi sem hosszabb az életnél, s élni magában is életcél.”

A könyv adatai:
Felolvassa: Korompai Vali.
Időtartam: 8 óra.
Adathordozó: 1 CD.

A Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus
 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Taba Zsófia a Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10-18-ig,
csütörtök: 10-18-ig,
péntek: 8.30-12-ig.

Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy
e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

5. Meghívó Esélynapra és klubdélutánra

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a 2017. június 14-én, szerdán 10 és 17 óra között tartandó
Esélynapra.

Esélynap a sokszínűség jegyében az Esélykör szervezésében

A tavalyihoz hasonlóan idén is megszervezi az EsélyKör (fogyatékosügyi szervezetek
hálózata) az Esélynapot Székesfehérvár belvárosában, 2017. június 14-én 10 és 17 óra
között.

A programon résztvevő szervezetek interaktív módon, játékos formában
bemutatják saját tevékenységüket, szolgáltatásaikat, valamint a fogyatékossággal élő
emberek mindennapjait. A rendezvény célja a társadalmi integráció,
szemléletformálás és érzékenyítés elősegítése.

Program:
10:00 A rendezvényt megnyitja Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár MJV polgármestere
10:05 Köszöntő
10:15 Györök Márk – ének, gitár
11:00 Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon műsora, flashmob
12:00 Pál Piroska – ének
13:00 Terápiás kutya bemutató, paragility – Pata és Mancs Terápiás és Oktatási
Egyesület
14:00 Közös éneklés a Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők
Nappali Intézménye vezetésével
15:00 Krutzler Gergő – tangóharmonika
16:00 Beszélgetés Lengyel Zsófia paralimpikonnal
16:30 Programzárás – közös dal előadása jelnyelven a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége Fejér Megyei Szervezetének vezetésével

10:00 és 17:00 között Folyamatos programok:
Integrált kézműves foglalkozások, csocsó, érzékenyítő játékok látássérült,
hallássérült, mozgássérült témában, kerekesszékes akadálypálya,
vakvezető kutyával való közlekedés, fogyatékossággal élők által használt speciális eszközökkel való megismerkedés, tandembiciklizés bekötött szemmel, pszichózis szimulátor – érzékenyítés mentális problémákkal kapcsolatban

Résztvevő szervezetek:
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház;
Civil Centrum Alapítvány;
Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete;
Viktória Rehabilitációs Központ;
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete;
Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon;
Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány;
TANDEM-SZEM – Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület;
Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola;
Egyensúlyunkért Alapítvány;
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Fejér Megyei Szervezete;
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.;
Karitász Szent Kristóf Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye;
Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület;
Fecskepalota Közösségi Üdülő;
Mozgalmas Időskorért Egyesület

Időpont : 2017. június 14. 10.00-17.00
Helyszín:Székesfehérvár ,Városház tér
Műsorvezető: Németh Gábor

Várjuk sok szeretettel Önöket és családjaikat a programra!

Az Esélynap plakátja a hírlevél mellékletében Esélynap 2017. plakát.jpg néven
található.

A rendezvényt követően a közelben lévő Múzeum Kávézóban
(Székesfehérvár, Megyeház köz) klubdélutánt tartunk. Kellemes hangulatú beszélgetésre várunk mindenkit. A program önköltséges. A jó társaságban a hangulat garantált.

A programra jelentkezni lehet Dömötör Szilviánál a +36 30 811 54 04
telefonszámon.

Minden kedves tagot és érdeklődőt szeretettel várunk!

Szokó Zsolt
elnök

***

6. LÁRKE álláshirdetés

Azonnali kezdéssel keresünk megváltozott munkaképességű munkavállalót.

Az egyesületi működéssel összefüggő általános és pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátását részmunkaidőben kell ellátni.

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Jancsár u. 11. (egyesületi iroda)

Érdeklődni:
Molnárné Papp Mária (irodavezető)
+3630/598-38-06

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Szabó Hajnalka

Print Friendly, PDF & Email