MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 13. szám 2018.03.09.

Views: 91

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Meghívó elnökségi ülésre
2. Érdekképviseleti Híradó (2018. március 5-9.)
3. Erzsébet utalvány
4. Vércukorszintmérő cseréje a Szövetség székházában
5. Változás a Braille-könyvtár nyitvatartási rendjében
6. Parasport-történelmet írunk – Először indul magyar látássérült sportoló a téli Paralimpián
7. Be Brave! – angol társalgási klub fiataloknak
8. Latin táncklub
9. Ismét lehet jelentkezni aláírás oktatásra
10. Segédeszközbolt termékajánló – billentyűzet és személyi mérleg
10.1. Billentyűzet gyengénlátóknak
10.2. Beurer személyi mérleg beszédfunkcióval
11. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

Vendégoldal

12. Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány felhívása Braille-versenyre
13. Felhívás – Futár távkapcsoló
14. VGYHE Horizont Kultúrcsoport – Versmondó verseny
15. Új előadások és dátum változás a 90 decibelnél
16. AKKU Egyesület ajánlója
16.1. David Lindsay-Abaire: Jó emberek
16.2. Mozi – Esély/Egyenlőség
17. Felhívás, VAGYOK 2018.

A jelen hírlevél 1 mellékletet tartalmaz.

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Meghívó elnökségi ülésre

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2018. március 13-án (kedd) 10:00 órai kezdettel elnökségi ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: MVGYOSZ székháza (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
4. Az MVGYOSZ új iratkezelési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5. A 2018. évi küldöttgyűlés előkészítésének ütemezése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna
7. A Braille- ABC-s könyv bemutatása
Előadó: Rozemberczki Zoltán, a Braille-bizottság elnöke
8. Bejelentések, vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlen számítok.
dr. Nagy Sándor
elnök

***

2. Érdekképviseleti Híradó (2018. március 5-9.)

Magyarország 2007-ben elsők között ratifikálta az ENSZ Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményét. A több helyen CRPD-ként hivatkozott egyezményben foglalt jogok megvalósulásáról és a fogyatékosügy területén történő előrelépésekről a részes államoknak, azaz az egyezményt elfogadó országoknak ötévente be kell számolniuk az ENSZ bizottsága felé. Magyarország 2012 után idén május 1-jéig kapott határidőt az újabb országjelentés elkészítésére, a bizottság által megfogalmazott kérdések megválaszolására. A jelentést a kormány számos országos fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezet – köztük természetesen az MVGYOSZ – bevonásával, az Igazságügyi és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös koordinációjában készíti el.

A javaslatcsomag előkészítésében Szövetségünket dr. Nagy Sándor elnök képviselte, aki az Emberi Jogi Kerekasztalnak, ezen belül a Fogyatékossággal élők jogaiért felelős tematikus munkacsoportnak is tagja. A vak és gyengénlátó emberek képviseletében az elnök elsősorban az egyenlő hozzáférés és az önrendelkezés jogának fontosságát emelte ki az egyeztetések és a javaslatok megfogalmazása során. Ezek az elvek a bizottság által vizsgált valamennyi terület (egészségügyi ellátás, szociális és támogató szolgáltatások, oktatás, munkavállalás, polgári és politikai jogok érvényesülése) szempontjából jelentőséggel bírnak, vagyis a látássérült emberek alapvető joga, hogy az általuk igénybevett szolgáltatásokat a lehető legnagyobb önállósággal használhassák, egyes szolgáltatások igénybevételéről maguk hozhassanak döntést, illetve hogy megkapják a lehetőséget az egyenlő esélyekkel történő társadalmi részvételre. Ebből a szempontból kiemelt jelentőségű a közszolgálati honlapokhoz és az elektronikus adatlapokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, továbbá a gyógyászati segédeszközök finanszírozási körének bővítése az önálló életvitelt és munkavégzést megkönnyítő segítő technológiákkal. Az önrendelkező életvitel alapja az önálló jognyilatkozat tétel, melynek biztosítása érdekében az MVGYOSZ az írásképtelen személyek jognyilatkozat-tételének szabályozását javasolja felülvizsgálni és alternatív megoldási módokat bevezetni, pl. ügyvédi ellenjegyzés, számozott aláírás-bélyegző vagy elektronikus aláírás használata. Továbbá az aláírásra képes vak személyek dönthessék el, hogy miként jegyzik az okiratokat. Ilyen módon megszűntethető lenne a vak személyek hátrányos megkülönböztetése az ingatlan ügyletek lebonyolítása vagy a postai küldemények átvétele során. A Szövetség elnöke javasolta szélesíteni a fogyatékossági támogatásra jogosultak körét oly módon, hogy a látássérültségük miatt a munkaerő-piacról kiszoruló gyengénlátó emberek is részesüljenek a speciális igényeikből adódó többletköltségeiket fedező szociális ellátásban. A munkavállalással kapcsolatos javaslatok között szerepel az MVGYOSZ és több társszervezet azon felvetése is, hogy a komplex minősítés során D vagy E kategóriába sorolt, továbbá a fogyatékossági támogatásban, rokkantsági ellátásban részesülők is igényelhessék a munkáltatót járulék-kedvezményre jogosító rehabilitációs kártyát. Ugyanígy szükséges a nyílt munkaerő-piaci munkáltatók konkrét ösztönzése fogyatékos munkavállalók alkalmazására az alkalmazásukkal járó többletköltségek, pl. egy képernyőolvasó szoftver beszerzésének finanszírozásával.

A jelentés elkészítésének munkálatai 2017. szeptemberében kezdődtek, az egyes témaköröket egy-egy munkacsoporti ülésen tárgyalták meg a résztvevők. A civil szervezetek március 8-ai ülésükön elfogadták az elkészült jelentést, egyúttal kérték az Emberi Jogi Munkacsoportot, hogy terjessze a javaslatot érdemi megvitatásra az Országos Fogyatékosságügyi Tanács és a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság elé.

A látássérült személyek elemi rehabilitációja évtizedek óta eredményesen működik hazánkban, de még mindig nem áll mögötte stabil, kiszámítható állami finanszírozás és erős szakmódszertani háttér. Ennek kialakítása érdekében az elemi rehabilitációs tevékenységet végző civil szervezetek, valamint a Vakok Állami Intézete és a Minisztérium évek óta dolgozik egy, a siketek számára a jelnyelvi tolmácsolást és annak finanszírozását biztosítóhoz hasonló jogszabályi háttér kidolgozásán. Az elmúlt egy évben ismét beindult az ezzel kapcsolatos előkészítő munka, melyben az MVGYOSZ-t képviselve az elnök is részt vesz. A jogszabályt előkészítő munkacsoport legutóbb március 9-én, pénteken ülésezett.

Az MVGYOSZ rendkívül fontosnak tartja az elemi rehabilitációs szolgáltatások kiszámítható biztosítását, hiszen ez a lehetőség jelent kiutat a felnőttként látásukat vesztő személyek számára a bezárkózásból és teremti meg egy társadalmilag is hasznos élet esélyét, ideértve a munkavállalást, az aktív közösségi részvételt és akár a társadalmi szerepvállalást is. Éppen ezért nélkülözhetetlennek tartjuk a szolgáltatás fenntartható, gazdaságos működtetésének kialakítását, valamint egy erős módszertani háttér biztosítását, melyre legalkalmasabbnak a Vakok Állami Intézetének tapasztalati és szakmai hátterét látjuk. Fontosnak tartja a Szövetség, hogy a szolgáltatás minél több látássérült személy számára hozzáférhető legyen függetlenül az elvesztett vagy megmaradt látás mértékétől, a veleszületett vagy szerzett látássérültségtől és az életkortól is. Problémaként merül fel, hogy a civil és az állami fenntartók gyakran konkurenciaként tekintenek egymásra, miközben az együttműködés vinné leginkább előre a vak és gyengénlátó emberek rehabilitációjának ügyét. Az MVGYOSZ álláspontja szerint törekedni kell az országos lefedettség biztosítására, de ezzel párhuzamosan szükséges gazdaságossági szempontokat is figyelembe venni.

A jogszabályalkotás folyamatában igen fontos kérdéskör a látássérült személy definiálása, mivel ennek megfogalmazása jogszabályonként és szakterületenként változó, egyes esetekben orvosi szempontokon, máskor bizonyos ellátásokra való jogosultságon alapul. A pontos definiálás célja nem csak a szolgáltatáshoz való hozzáférés minél szélesebb, de még valóban a jogosultakat lefedő körének meghatározása, hanem általában véve a látássérültség jogi kategóriájának definiálása, amire a későbbiekben várhatóan számos más jogszabály hivatkozhat majd.

Németh Orsolya

***

3. Erzsébet utalvány

Megjelent a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról szóló 34/2018. (III. 7.) Korm. rendelet.

1. Egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 10 000 forint értékű Étkezési Erzsébet-utalványban kell részesíteni azt a személyt, akinek 2018 márciusában
a.) öregségi nyugdíjat,
b.) özvegyi nyugdíjat,
c.) árvaellátást,
d.) rokkantsági ellátást,
e.) rehabilitációs ellátást,
f.) rokkantsági járadékot,
g.) fogyatékossági támogatást,
h.) vakok személyi járadékát,
folyósítanak.

2. Az egyszeri juttatás akkor is egyszer jár, ha a jogosult több ellátásban részesül.

3. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2018. május 31.

4. Az egyszeri juttatást tartalmazó küldemény jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor. E kézbesítési feladat ellátása a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos joga.

A kivonatos tájékoztatót összeállította: Dr. Nagy Sándor

***

4. Vércukorszintmérő cseréje a Szövetség székházában

A 77 Elektronika Kft. felajánlja, hogy a Dcont® Personal Optimum Plusz készülékeket használó diabéteszes látássérült emberek részére a meglévő készülékeiket az új, Dcont® MONDA magyarul beszélő vércukorszintmérő készülékre cseréli ingyenesen. A készülék kicserélésének és az új eszköz használata betanításának időpontja: 2018. március 22-e. Helyszíne a Szövetség székháza (Budapest, Hermina út 47. A cserét és az új készülék használatának betanítását a Kft. munkatársai végzik.
Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. márciustól a Dcont® MONDA vércukormérő készülék társadalombiztosítási támogatással – közgyógyellátottak számára térítésmentesen – rendelhető lesz, így akik az indikáció szerint jogosultak, illetve az elmúlt 6 évben nem vettek igénybe tb támogatást a Dcont® Personal Optimum Plusz készülék megvásárlásához, azok számára lehetőség van a készüléket vényen rendelni. A készülék rendelésére belgyógyász, endokrinológus szakorvos jogosult.

Dr. Nagy Sándor
elnök

***


 1. Változás a Braille-könyvtár nyitvatartási rendjében Tisztelt Olvasók!
  Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Braille-könyvtár 2018. március 19- 23 között technikai okok miatt zárva tart.
  Megértésüket köszönjük!

  Páll Erika

  ***

  6. Parasport-történelmet írunk – Először indul magyar látássérült sportoló a téli Paralimpián

  A nyári Olimpiákon gyakran van szó szerint a magyar sportolókon a világ szeme, hiszen mindig ott vagyunk a vízilabda, az úszás, az atlétika vagy a vívás döntőiben, és ugyanígy paralimpikon vívóinkra is méltán büszkék lehetünk. Bár a téli sportokban magas és havas hegyek híján nem vagyunk nagyhatalom, most mégis parasport-történelmet ír a Téli Paralimpián induló magyar csapat.

  2018. március 9-én tartják a XII. Téli Paralimpia nyitóünnepségét a dél-koreai Phjongcshangban. A világ legnagyobb parasport eseményén idén három sportoló képviseli hazánkat, köztük Balogh Zsolt látássérült alpesi síelő és vezetője, Bocsi Bence. Most történik meg először, hogy téli Paralimpián magyar látássérült sportoló is részt vesz. A Magyar Paralimpiai csapat tagja még Lőrincz Krisztina, aki kerekesszékes sportolóként biatlonban és sífutásban áll rajthoz.

  Egy kis történelem

  A Paralimpiai Játékok fogyatékos emberek részvételével rendezett nemzetközi sportversenyek az Olimpiai Játékok mintájára. Az első, akkor még nem Paralimpia néven, de ahhoz hasonló szellemben rendezett verseny 1948-ban zajlott mindössze 14 kerekesszékes férfi és nő részvételével a londoni olimpiával egyidőben. A kis íjászverseny mára az Olimpiával egyenrangúnak tekinthető világeseménnyé nőtte ki magát, például a 2008-ban Pekingben rendezett Paralimpián már 148 ország 4124 sportolója vett részt.

  Hivatalosan 1960-tól rendeznek világjátékokat fogyatékos sportolók részvételével, ám ekkoriban a sportversenyek elsődleges célja még a rehabilitáció volt. A fogyatékos emberek élsportja 1992-ben kapcsolódott össze az olimpiai mozgalommal. Azóta az Olimpiával azonos helyszínen, annak zárását követő harmadik héten kezdődnek a Paralimpiai Játékok, 2012 óta pedig nem csak megrendezni, hanem reklámozni is együtt kell a két sporteseményt.

  Eleinte csupán mozgássérült sportolók vettek részt a fogyatékosok világjátékain, később kapcsolódtak be a látássérültek, illetve részben az értelmi fogyatékossággal élők. A siket sportolók külön olimpiai mozgalma a Siketlimpia, az értelmi fogyatékos sportolók pedig a Speciális Olimpiai Mozgalmon belül versenyeznek, bár rendszeresen jelen vannak a Paralimpián is.

  A Paralimpiák előtti időkben is voltak fogyatékossággal élő élsportolók, akik ép társaikkal együtt versengtek az Olimpiákon. 1904-ben egy műlábas tornász volt az első, de híres magyar sportolónk, Halassy Olivér is fogyatékossággal élt, egy villamos-baleset következtében egyik lábát amputálták, ennek ellenére az épek között nyert olimpiai aranyérmet a magyar vízilabda csapat tagjaként 1932-ben és 1936-ban is. A közelmúlt leghíresebb fogyatékos sportolója, aki olimpiai kvalifikációt szerzett, Oscar Pistorius volt, aki két műlábbal ért el elképesztő eredményeket az ép sprinterek között.

  A Paralimpiai sportolókat fogyatékosságuk szerint kategóriákba sorolják annak érdekében, hogy hasonló képességekkel rendelkező személyek versenyezzenek egymással. Sportáganként eltérő lehet a versenyzők osztályozása, illetve vannak sportágak, melyeket kifejezetten látás- vagy mozgássérült sportolók űznek, ilyen például a csörgőlabda vagy a boccia. Az osztályozás korábban a diagnózison alapult, ma már a megmaradt képességek mértékét veszik figyelembe a sérülés keletkezési okától függetlenül.

  Paralimpia vagy Paraolimpia?

  A Paralimpia szót eredetileg az angol paraplegic (bénult) és az Olimpia szavak összetételével hozták létre, és csak később módosult annak értelmezése a görög para (mellett) és az Olimpia szavak összetételére, ami az Olimpiai Játékokhoz való kapcsolódást, az azzal való hasonlóságot fejezi ki. A Paralimpia kifejezést alig harminc éve, 1988-ban használták először, a fogyatékos emberek világjátékaira korábban a Bénultak Világjátékaiként vagy a Fogyatékosok Olimpiájaként hivatkoztak.

  A köznyelvben elterjedt “paraolimpia” szó legendája, hogy annak használatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megtiltotta arra hivatkozva, hogy a fogyatékosok sportjával összefüggésben nem engedélyezik az olimpia szó használatát. Valójában hivatalosan sose nevezték a Paralimpiát paraolimpiának.

  Téli Paralimpia

  Téli játékokat fogyatékos sportolók számára először 1976-ban rendeztek Svédországban, ez volt az első alkalom, amikor nem csak kerekesszékes résztvevői voltak a versenyeknek. A VI. téli Paralimpiától, azaz 1998-tól kezdve a téli Paralimpiákat a nyárihoz hasonlóan a téli Olimpia évében, az azt követő harmadik héten rendezik. Idén már a XII. Téli Paralimpiára kerül sor a dél-koreai Phjongcshangban.

  A fogyatékos emberek téli világjátékai sajnálatos módon még a nyári Paralimpiáknál is kevesebb figyelmet kapnak hazánkban. Magyar paralimpikon először 2002-ben Salt Lake Cityben vett részt téli Paralimpián, ő Navratyil Sándor kerekesszékes alpesi síző volt. Ezt követően 2006-ban Torinoban és 2010-ben Vancouverben is ott voltak mozgássérült alpesi sízőink, a 2014-es szocsi Paralimpiára viszont egyáltalán nem utazott magyar sportoló.

  A téli Paralimpiákon egészen a közelmúltig öt sportágban versenyezhettek a látás- és mozgássérült sportolók: alpesi és északi sízés, biatlon, jéghoki és kerekesszékes curling; a lista 2018-tól egészült ki a snowboardozással.

  Síversenyzés fogyatékosként

  Az alpesi síszámok a téli Olimpia és Paralimpia leglátványosabb és legnépszerűbb sportágai, a látás- és mozgássérült versenyzők az ép sportolókhoz hasonlóan lassú és gyors számokban egyaránt összemérik teljesítményüket. A mozgássérült sízők ülő kategóriájában kerekesszékes sportolók indulnak, akik egy síbobnak vagy monosínek nevezett eszközben ülve száguldanak a pályán, míg az álló kategóriában jellemzően végtagsérüléssel vagy hiánnyal élő sportolók küzdenek meg egymással.

  A látássérült sízőket – sok más sportághoz hasonlóan – itt is három kategóriába sorolják. A B1-es, teljesen vak sportolók az alpesi sí sportágban ritkaságszámba mennek, a 2018-as téli Paralimpián a magyar Balogh Zsolt mellett mindössze egy szlovák versenyző tartozik ebbe a kategóriába. Ez viszont nem jelenti azt, hogy bármelyiküknek is garantált legalább az ezüstérem, hiszen teljesítményüket a B2-es, azaz aliglátó, valamint a B3-as, azaz gyengénlátó sportolókéval együtt értékelik egy ún. időmódosító szorzó használatával. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az időt mérő óra lassabban ketyegne, amikor B1-es versenyző halad a pályán. Erre a módosításra azért van szükség, mivel pusztán a vezető hangját és instrukcióit követve értelemszerűen lassabban tud haladni egy vak versenyző, mint a megmaradt látását a pálya és a vezetője lekövetésében is hasznosítani képes sportoló. Ezzel együtt sem ritka, hogy a B1-es versenyzők is 60-70 kilométeres sebességgel száguldanak a lejtőkön és kerülgetik a pályát alkotó kapukat.

  Zsolt vezetője, Bocsi Bence egy mikrofonon keresztül ad a ralis navigátorokéhoz hasonlóan rövid és határozott instrukciókat, melyeket Zsolt a vezető hátára erősített hangszóróból hall. A pályán való tájékozódás során nem csupán a vezető által mondott szavak jelentenek számára támpontot, hanem azok hangsúlya, a hanglejtés és a hangszóróból érkező hang iránya is. A versenyző feladata, hogy a vezetője utasításait a lehető legpontosabban lekövetve haladjon ugyanazon a nyomvonalon, amit a vezetője és a pálya kijelöl számára. A vezető feladata összetett, mert miközben versenytempót kell mennie a pályán, az irányítás során saját helyzetétől teljesen el kell vonatkoztatnia, vagyis nem azt kell közvetítenie, ahol éppen ő tart, hanem ami a látássérült versenyző számára következik. A látássérült versenyző és a vezető közös tevékenysége igazi csapatmunka, ami maximális összeszokottságot és kölcsönös bizalmat igényel. Ebben az esetben tehát szó szerint vehetjük, hogy Zsolt vakon bízik Bencében.

  Balogh Zsolt első magyar látássérült síversenyzőként 2011 óta méretteti meg magát a nemzetközi mezőnyben. Bocsi Bencével 2013 óta alkotnak egy párost és szereztek 2017-ben kvalifikációt a téli Paralimpiára. A látássérült sportolók vezetői a világjátékokon ugyanolyan sportolónak számítanak, mint az általuk vezetettek, dobogós helyezés elérésekor éppúgy érmet kapnak és elismerésben részesülnek, mint a fogyatékos sportolók.

  Egyenlő esélyek?

  A mai napig gyakran éri kritika a döntéshozókat, a médiát és a támogatókat is, amiért a Paralimpiai Játékok és a paralimpikonok még mindig nem részesülnek olyan mértékű figyelemben, támogatásban, anyagi és erkölcsi elismerésben, mint az Olimpia és az olimpikonok. Hazánkban először 2016-ban volt élő televíziós közvetítés a Paralimpiáról, az érmet nyerő paralimpikonok díjazása pedig még mindig messze elmarad az érmes olimpikonokétól. Kétségtelen ugyanakkor, hogy társadalmi érdeklődés és szemlélet terén érzékelhető a fejlődés, egyre több paralimpikonunk áll példaképként nem csak sorstársai, hanem az ép fiatalok előtt is.

  A 2018-as téli Olimpiára és Paralimpiára készülő sportolók közösen tettek fogadalmat január 22-én, ami szintén a parasportolók és az őket felkészítő szakemberek növekvő elismerését jelzi. Ugyancsak a fogyatékossággal élő sportolók és segítőik elismeréseként döntött úgy az országgyűlés 2017. decemberében, hogy 2018-tól minden év február 22-én ünnepeljük a magyar parasport napját.

  Németh Orsolya

  ***

  7. Be Brave! – angol társalgási klub fiataloknak

  A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége angol klubot indít Be Brave! címmel.

  A klub célja a nyelvvizsgára készülő, illetve nyelvvizsgával már rendelkező, alap és középfokú nyelvtudással rendelkező látássérült fiatalok angol szóbeli nyelvtudásának szintre hozása, illetve szinten tartása.

  A klubon az élet több területéről hozott témákat fogunk feldolgozni közösen, hasznos kifejezésekkel tarkítva.

  Közkívánatra eltöröltük a korhatárt, viszont érdemes figyelembe venni, a klub témái főként a fiatalokat érintik.

  Ahogy a klub elnevezése is mondja Légy Bátor!, mely arra utal, szólalj fel bátran, ha nem tudsz egy kifejezést, fejezd ki magad másképpen.

  A klubokon barátságos befogadó környezetet igyekszünk teremteni, biztosítva nagyított, illetve Braille-jegyzeteket. A klubon átvetteket pedig egy héten belül mailben elküldjük a résztvevőknek.

  A Be Brave! klubot kéthetente, csütörtöki napokon délután 16:00-tól 18:00-ig tartjuk.
  A legközelebbi alkalom időpontja: 2018. március 22. 16:00.

  Helyszín: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.)

  A klubra várunk minden látássérült érdeklődőt, aki szeretné angol nyelvtudását fejleszteni.
  Részvételi díj a jegyzetek anyagköltsége, mely 300 Ft/fő/alkalom.

  Jelentkezni lehetséges e-mailben a szervezes@mvgyosz.hu mail címen, jelezve milyen típusú jegyzetre van szükség (nagyított, Braille-példány)

  Várunk Titeket szeretettel!

  Puskás Anett és Farkas Miklós
  szervezők

  ***

  8. Latin táncklub

  A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Latin táncklubot hirdet látássérültek számára Plósz Dóra vezetésével.

  Dóra kiváló eredménnyel végezte el Sütő Enikő modelliskoláját, ahol egy életre beleszeretett a divat, a fotózás és a tánc világába. 15 éves táncos- és versenytáncos múlt áll mögötte. A különböző stílusokkal való ismerkedést a jazz balettel kezdte, majd latin és standard táncokkal foglalkozott. Később a showtáncra váltott, és több neves táncművésszel is együtt dolgozott.

  Ha eleged van a fagyos mindennapokból, csatlakozz Te is Latin táncklubunkhoz, ahol igazán felpezsdítjük a hangulatot a cha-cha, rumba, salsa és más táncok ritmusaival.

  A Latin táncklub 2 hetente kerül megrendezésre, csütörtökön délután fél öttől.
  Figyelem! Mivel a hosszú hétvége miatt a táncklub elmarad, a legközelebbi alkalom időpontja, 2018. március 29. 16:30

  Helyszín: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Székház, Hermina terem (1146, Budapest, Hermina út 47.)

  A táncklubra jelentkezni lehet a szervezes@mvgyosz.hu mail címen.
  A táncklub látássérültek számára ingyenes, de a helyigény miatt korlátozott számban lehet jelentkezni.

  Várunk szeretettel minden kedves táncolni vágyót!

  Puskás Anett
  rendezvényszervező

  ***

 2. Ismét lehet jelentkezni aláírás oktatásra Folytatódik az aláírás tanfolyam.

  Vakok esetében természetes, hogy nehézséget okoz, ha egy golyóstollal alá kell írniuk nevüket egy dokumentumon. Van, aki nem is képes rá. Pedig az élet számos területén szükség van erre.

E fontos készség javítására, kifejlesztésére kínál segítséget az MVGYOSZ, a Fény Alapítvánnyal összefogva, aláírás tanfolyamain.

Ha Ön, vagy ismerőse
– aláírni soha nem tanult született vak, aliglátó, vagy gyengénlátó, vagy
– az aláírást már ismerő, de ritkán használó veleszületetten vak, aliglátó, vagy gyengénlátó,
– látását gyermekként, vagy felnőtt korban elvesztett sorstárs, kinek aláírása javításra szorul,
jöjjön el a tanfolyamra és váljon profi aláíróvá!

A foglalkozásokat tapasztalt gyógypedagógus tartja, a részvétel ingyenes. Időtartamuk esetenként 60 perc, hetente egy-két alkalommal. Az aláírás elsajátításához elegendő óraszám nem meghatározható, hiszen annak készségszintű használata és alkalmazása a tanuló képességeitől, ismereteitől, látásmaradványától függ.

Az órák az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.) lesznek, időpontjukról mindenkivel külön egyeztetés történik.

A tanfolyam részleteiről érdeklődni és jelentkezni Szőke Mártánál lehet e-mail-ben a szederkenyimarta@hotmail.com címen, vagy telefonon a 06 (30) 576-5400 számon.

Angyal Gábor
szakmai vezető

***

10. Segédeszközbolt termékajánló – billentyűzet és személyi mérleg

Az alábbi két terméket ajánlom a kedves olvasó figyelmébe, amiket megvásárolhat Szövetségünk Segédeszközboltjában.

10.1. Billentyűzet gyengénlátóknak

A készlet erejéig még kapható ez a Logic márkájú, kifejezetten gyengénlátók számára készült USB-s számítógépes billentyűzet. Az eszköz alapszíne sárga, a billentyűzeten lévő karakterek kontrasztosak, feketék, vastagon szedettek. A billentyűzeten található két USB-port, melyből az egyikbe a termékhez járó kb. 30 cm hosszú, hajlítható gégecsöves, 10 ledből álló lámpát csatlakoztathatunk, így plusz fényforrást biztosíthatunk magunknak.
A termék ára érvényes MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal: 33.332 Ft.

10.2. Beurer személyi mérleg beszédfunkcióval

Minden háztartás egyik alap kelléke, egy jó személyi mérleg.
Ha fontos számunkra, hogy éppen hány kilót nyomunk, akkor vakként vagy gyengénlátóként ez a mérleg tökéletes választás.
A mért értéket 5 különböző nyelven képes bemondani (angol, német, francia, spanyol, orosz.).
Hangereje szabályozható, de a beszédfunkció teljesen is kikapcsolható.
A mérleg 35*34*2 cm-es méretű, üveglapú, teherbírása 150 kg. A mérési egység 0,1 kg.
A kijelző mérete 9*5 cm-es, háttérvilágítása kék színű. A számjegyek több mint 3 cm nagyságúak, fekete színűek, vastagon szedettek.
Memóriájának köszönhetően 4 mért adatot képes rögzíteni, ezáltal később is vissza tudjuk hallgatni ezeket az értékeket.
A mérleg 3 darab AAA-s elemmel működik.
A termék ára érvényes MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal 12.440 Ft.
Az ár az elemet tartalmazza!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.

Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

Benedek Zoltán

***

11. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

90 éve született Gabriel García Márquez kolumbiai Nobel-díjas író,
(1928. március 6. – 2014. április 17.)
Néhány műve: Egy hajótörött története, Száz év magány, Szerelem a kolera idején

Most mindkét könyvtárunkban róla emlékezünk!

Dél-amerikai családregény a Braille-könyvtárban.
Gabriel García Márquez: Száz év magány.
(15 kötet)

E könyvet az író saját gyermekkori emlékeiből, tapasztalataiból kiindulva írta. A regény Kolumbia egy kis eldugott falujában, Macondoban játszódik. Nem jó kifejezés a „játszódik”, mert ez a mű minden szempontból rendhagyó. Ahogy az író mondja: „Macondo nem annyira földrajzi hely, mint inkább lelkiállapot.”
Ezt a falut sok száz kolumbiai falu hangulatából, az író ezekben töltött gyerekkori emlékeiből ollózta össze. A hangulatot alapvetően meghatározza az éghajlat. Állandóan száraz forróság van, az emberek a napjuk nagy részét árnyékos függőágyakban töltik, hiszen még megmozdulni is nehéz ilyenkor.
Ezekben a falvakban mindent vastag por lep, amit a szél felkavar – de nincs eső, ami lemosná. Az élet hihetetlenül monoton, még az évszakok is csak alig észrevehetően változnak. Az eldugott falvacskákban semmi sem történik. Ilyen körülmények között követhetjük végig egy család történetének száz évét.
Gabriel García Márquez regénye azok közé a művek közé tartozik, amelyek maradéktalanul igazolják jó előre beharangozott világhírüket.

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

*

Dél-amerikai lélekrajz a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idején.

„Csak most volt hozzá bátorságom, hogy négyszáz-nyolcvan oldalon át a szerelemről írjak, és csakis a szerelemről” – mondta legújabb könyvéről a Nobel-díjas kolumbiai író. A regény hősnője a Karib-tengeri országok nőideáljának tulajdonságait egyesíti magában: szép, temperamentumos, és fütyül a konvenciókra. Két férfi szereti életre-halálra, több mint öt évtizeden át. Az érzelmi konfliktusból kinövő szövevényes, indázó cselekmény, mely a múlt század hatvanas éveiben kezdődik, abban a kikötővárosban játszódik, amely valaha a spanyol gyarmatbirodalom legnagyobb rabszolgapiaca volt: a meghökkentő és szokatlan végkifejletű szerelmi történetet a mozgalmas trópusi világ fényei ragyogják be.

Gabriel García Márquez 1928-ban született egy kolumbiai faluban, melyet néhány éve az ő tiszteletére, a „Száz év magány” alapján Macondónak neveznek. Regényírói sikereit majdnem két évtizedes újságírói és filmforgatókönyv-írói pályafutás előzte meg. Az 1967-ben megjelent “Száz év magány”című regénnyel Dél-Amerika leghíresebb írója lett. 1981-ben Nobel-díjat kapott.

“Még nagyon fiatal volt, így hát nem tudta, hogy a szív memóriája a rossz emlékeket kiveti magából, a jókat pedig felnagyítja, és hogy ezzel a csalafintasággal érjük el, hogy el tudjuk viselni a múltat.”

A könyv adatai
Felolvassa: Bacsó Erzsébet.
Időtartam: 13 óra.
Adathordozó: 1 CD.

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban, (a portával szemben, a Sipeki terem hátsó részében), keddi napokon, 10:00-17:00  óra között.
Érdeklődni telefonon, a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy
e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

12. Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány felhívása Braille-versenyre

Ön azok közé tartozik, akik tudnak és szeretnek Braille-írást olvasni? Nemcsak a Braille-könyvekhez ragaszkodik, hanem a legmodernebb technikai eszközöket is használja? Hozzátartozik az iPhone a mindennapjaihoz? Ezek mellett szeret utazni, és a Braille-kultúrát szerető emberekkel ismerkedni?
Ha ez igaz Önre, akkor bátran jelentkezzen a 2018. április közepén, Budapesten rendezendő Braille-versenyre. A megmérettetés, a Visegrádi országok számára rendezett Braille-verseny nemzeti fordulója lesz. A döntőt a lengyelországi Poznanban tartják május 16.-a és 18.-a között. Magyarországot az első három helyezést elért versenyző fogja képviselni.

Mi szükséges a részvételhez?
– Saját iPhone, lehetőleg iOS 11 rendszerrel;
– fejhallgató.
A Braille Pen 12 Touch típusú kijelző készülékeket alapítványunk biztosítja részt vevők számára.

Nem kell tudni angolul vagy más idegen nyelven, a feladatokat nemcsak idehaza, de a lengyelországi döntőn is mindenki a saját anyanyelvén kapja meg.

Milyen feladatokra számíthatnak?
Olvasás: egy, száz szóból álló szöveget kell a lehető legkevesebb hibával elolvasni Braille-kijelző használatával.
Diktálás: egy, háromszáz karakternyi szöveget kell diktálás után leírni.
Szövegszerkesztés: számozott verssorokat kell a megfelelő sorrendbe rakni, és csak az előre megadott sorok számozását kell benne hagyni a szövegben.
A diktálási és a szövegszerkesztési feladatot el kell küldeni e-mailben a zsűri által megadott címre.

Miért éri meg jelentkezni?
A magyarországi forduló első öt helyezettje értékes jutalomban részesül. Az első három helyezett pedig hazánkat képviselheti Poznanban, ahol megmutathatjuk, hogy a magyar látássérült emberek közép-európai viszonylatban is kiemelkednek a Braille-kultúra ápolásában.

Ha csak az tartaná vissza a jelentkezéstől, hogy eddig még nem sokszor használt Braille-kijelzőt, akkor se habozzon, jelentkezzen bátran, mert a verseny előtt tartunk az INFOALAP budapesti irodájában egy felkészítő tréninget. Ennek időpontjáról közvetlenül fogjuk értesíteni a jelentkezőket.

Amennyiben még maradt kérdése, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! Érdeklődő kérdéseit és jelentkezését a palyazat@infoalap.hu e-mail címen várjuk március 18.-ig. A hazai verseny pontos időpontját hamarosan közzétesszük.

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány

***

13. Felhívás – Futár távkapcsoló

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) A IX. kerület Önkormányzatának támogatásával felhívást tesz közzé az úgynevezett „Futár-távirányítók” adományozása céljából.

A IX. kerületben élő látássérültek térítésmentesen juthatnak hozzá egy „Futár-távirányító” néven ismertté vált készülékhez, mely az önálló közlekedésben nyújt értékes segítséget.
Ez a készülék alkalmas a megfelelően felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél elhelyezett lámpák hangosítására, amennyiben a lámpát erre alkalmassá tették.
A készülék egyetlen gombnyomással felolvassa a hangszóróval ellátott FUTÁR-kijelzőkön lévő feliratokat, valamint az M4-es metrónál az éppen üzemelő mozgólépcsőt segít megtalálni hangjelzéssel.

A kiosztható készülékek száma 20 db.

A felhívásra jelentkezők köre: A IX. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező látássérültek (vakok, aliglátók, gyengénlátók), valamint a VGYKE, vagy MVGYOSZ (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége) tagsággal rendelkező személyek, akik nem rendelkeznek távirányítóval.

Érdeklődni, ill. jelentkezni a lampas.ferencvaros@gmail.com email-címen, vagy munkaidőben a 0630 186 6321-es telefonszámon lehet Lenkainé Vajda Viktóriánál a VGYKE közösségi mentoránál.

Várjuk tehát a IX. kerületben élő látássérültek jelentkezését a fenti elérhetőségek valamelyikén!

Lenkainé Vajda Viktória 

***

14. VGYHE Horizont Kultúrcsoport – Versmondó verseny

A VGYHE keretében működő Horizont Kultúrcsoport hagyományőrző programja a versmondó verseny, amit 2018. április 21-én (szombat) délelőtt 10 órai kezdettel rendezünk meg az MVGYOSZ Székházának Hermina Termében (1146 Budapest Hermina út 47.).

A jelentkezési feltételek a következők:
– várjuk mindazok jelentkezését, sorstársak vagy egyesületi hovatartozás szerint vagy bárkit, aki kedveli a verseket és betöltötte a 14. életévét.
– kötelező vers – mivel a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1918-2018) ebben az évben ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját – ezért fogyatékkal élő és látássérült költők verseiből kell a kötelező verset kiválasztani. Egy előadó egy kötelező verset kell, hogy mondjon, a szabadon választott költemény pedig bármely szerzőnek a műve lehet. Összesen 2 versről van szó, melyet teljesítmény szerint szakmai zsűri bírál el. A pontozás nyilvános.

A díjak a fogyatékkal élők mindennapjait segítő eszközök illetve szabadidős tevékenységet, kulturális programokat tartalmazó színházjegyek, belépők.

Jelentkezési határidő: 2018. április 10.
Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
E-mail: horizontkultura@gmail.com
Telefon: Nagy Krisztina 06-30-394-14-98
Bereczk Istvánné kulturális vezető 06-20-9770-356, de jelentkezést az irodában is megtehetik félfogadási időben.

Kérünk minden jelentkezőt, hogy az általuk elmondani kívánt versek szövegét hozzák magukkal a verseny napján, és regisztrációkor adják át a zsűri részére.

Felkészülési anyagok rendelkezésre állnak az interneten, illetve a Braille- és Hangoskönyvtárban, valamint egyénileg bármely könyvtárból be lehet szerezni néhány fogyatékkal élő költő kötetét, műveit is.

Amennyiben szakmai tanácsra vagy egyéb felvilágosításra van szükség, keressék meg a rendezvény szerzőjét, Bereczk Istvánnét.

Reméljük, hogy minél nagyobb létszámban megtisztelik a Költészet Napjára és a Szövetség fennállásának 100. évfordulójára szervezett programunkat!

Várjuk jelentkezésüket, és jó felkészülést kívánunk!

A VGYHE Horizont Kultúrcsoportjának Vezetősége

***

 1. Új előadások és dátum változás a 90 decibelnél

Kedves Olvasó!

Az előző hírlevél kiküldése óta változott az egyik előadás dátuma, valamint ismertté vált a várva várt Szörényi-Bródy rockballada időpontja is. Ezen kívül a veszprémi Petőfi Színház is egy csemegével várja az érdeklődőket az alábbiak szerint:

Március 31. (szombat), 19 óra, Petőfi Színház, Veszprém
Tolcsvay-Müller-Müller: Isten pénze (musical)
Látássérülteknek narrált előadás!
Jegyár: 2.500.-Ft

A Charles Dickens Karácsonyi ének című klasszikus kisregényéből írt magyar zenés mű a legtöbbet játszott musicalek egyike. Főhőse a lelkileg sivár, idősödő milliomos, Ebenezer Scrooge uzsorás, akit még karácsonykor is csak anyagi ügyei foglalkoztatják. Pénzt azonban nem adományoz a szegényeknek, mert úgy gondolja, a gyengének pusztulni kell. Ez a velejéig kapzsi ember kap egy utolsó esélyt halott üzlettársa szellemének képében, aki „látogatásakor” életének korábbi szentestéire invitálja. Emlékeiben kalandozva eszmél arra, mennyivel gazdagabb volt, amikor még nem a pénz volt az egyetlen érték, melyért lelkesedni tudott. Múltunk emlékei, jelenünk valói, jövőnk árnyai mind arról vallanak, kik voltunk, kik vagyunk, kivé válhatunk. Legendás karácsonyi történet, melyet mindenki ismer. Valódi mese, nemcsak fiataloknak.

Április 15. (vasárnap), 15 óra, Kecskeméti Katona József Színház
Szörényi-Bródy: Kőműves Kelemen (rockballada)
Látássérülteknek narrált előadás!
Jegyár: 1.100.-Ft
 
Mi az erősebb, az anyagi érdekeltség vagy a feladatba vetett hit; létezik-e szolidaritás, vagy csak üres szólam a bajtársiasság emlegetése; szabad-e, lehet-e emberéletet áldozni egy hitért, egy ügyért? Épülhet-e érték, ha romokban a morál?
Mit jelent a művészi szabadság? Meddig szükséges az alkotói fanatizmus, és mikortól válik veszélyessé? Miképp oldható fel közösségi érdek és egyéni boldogság konfliktusa? Végletesen átérzett hivatástudat, vagy gőgös karriervágy, túlfűtött ambíció áldozata lesz-e Kelemen? És főként: milyen lesz az a vár, melyet csak emberáldozattal lehet felépíteni? Átok, vagy áldás lebeg fölötte?
Csak kérdéseink maradnak. Az ismert rock-ballada ugyanis olyan felvetések sokaságából áll össze, melyekre nincsenek egyértelmű válaszok. És hogy mi következik a legvégén? Az elkerülhetetlen isteni igazságszolgáltatás… és a kérdés, mi a fontosabb: a művészet, vagy az ember?

Április 21. (szombat) 15:00, Pécsi Nemzeti Színház (VÁLTOZOTT A DÁTUM!)
A muzsika hangja (musical)
Látássérülteknek narrált előadás!
Jegyár: 1.250.-Ft

Az örök érvényű musical Oscar-díjas filmváltozatán a bemutató óta generációk nőttek fel. A fülbemászó dalok, a szerelem, a család, az összetartozás és az életöröm időtlen témái, valamint a társadalmi, történelmi háttér teszik a darabot fél évszázaddal a megjelenés után is frissé.
A 30-as évek végén Ausztriában játszódó történetben a folyton éneklő, életvidám apácanövendék, Maria, nevelőnőnek szegődik a megözvegyült, szigorú von Trapp kapitány hét gyermeke mellé. A házban uralkodó katonás fegyelmet látva, hogy örömöt csempésszen az ódon kastély falai közé, énekelni tanítja a gyerekeket. Hamarosan egy igazi énekkar vidám hangja visszhangzik a házban, de a romantikus történetet beárnyékolja a háború, a német megszállás.
A zene, a játék, a gyermeki tisztaság, a humor, az emberi tartás áll szemben a világot katasztrófába sodró eszmékkel.
 
Jegyek az info@90decibel.org e-mail címen vagy a 06 20 958 8688-as mobilszámon foglalhatók és igényelhetők.

VAKTÚRA Horvátországba
Június 30-tól július 7-ig
Augusztus 18-tól 25-ig!

Egy-egy hét az Adria partján, az Isztriai-félsziget legdélebbi, vadregényes csücskében, ahol kristálytiszta vizű öblök várják a fürdés és a napsütés szerelmeseit.
Az indulások Budapestről történnek légkondicionált, 9 fős kisbuszokkal, és a visszaérkezés is Budapest. Az utazás kb. 7-8 óra, amely függ a forgalomtól és a megállások számától.

Szállás egy klasszikus, felújított üdülőben Premantúra falucskában. Elhelyezés kényelmes, földszinti, nagy erkéllyel rendelkező 2 ágyas szobákban. Minden szobához külön tusoló és wc tartozik. Az üdülő épületében, valamint a közös teraszon vakvezető sáv segíti a közlekedést. Az üdülőhöz hatalmas kert és terasz, valamint jó kínálattal rendelkező, megfizethető árakon dolgozó bár található.

Az ellátás félpanziós, melyben bőséges reggeli és vacsora van. Ebédet egyénileg kell megoldani. A szállástól 10 perc sétára több bolt, zöldséges, fagyizó és souvenir bolt is található.

A program 99%-ban pihenés, napozás és fürdőzés, az félsziget csücskében lévő öblök felkeresése. Igény szerint egyik nap kirándulás Pulába.

Részvételi díj: 120.000.-Ft/fő, mely magába foglalja az oda-vissza buszos utazást, a szállást 7 éjszakára, valamint a félpanziós ellátást (reggeli és vacsora). További információ: info@90decibel.org vagy 06 20 958 8688

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:

90 decibel

***

16. AKKU Egyesület ajánlója

16.1. David Lindsay-Abaire: Jó emberek

A Pulitzer-díjas szerző drámája audionarrációval, a Centrál Színház művészeinek tolmácsolásában!
2018. március 23., 19:00

“Margie Walsh hétköznapi nő: az utcán észre se venni. Margie Walsh nem mindennapi nő: egész életében titáni küzdelmet folytatott a túlélésért. Most, túl az ötvenen, a sors felé sodorja tinédzser kori szerelmét, Mike-ot. A köztük lévő hajdani kapcsolatból vajon maradt-e valami, vagy csupán két idegen szembesül a közös múlt árnyaival?” A főszerepben: Básti Juli!

A Centrál Színház Jó emberek című előadását 2018. március 23-án pénteken 19:00-kor a közönség látássérült tagjai számára akadálymentesített formában játssza!

Az előadás alatt a narrációt látássérült vendégeink egy készülék segítségével, fülhallgatón keresztül követhetik. Az eszközök és a jegyek limitált száma miatt kérjük, részvételi szándékát minél előbb jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
email: akadalymenteskultura@gmail.com
telefon: +36 30 813 4534
 
Helyszín: Centrál Színház, 1065 Budapest, Révay utca 18.
Megközelíthetőség: a földalatti Opera megállójától
Jegyár: 20% kedvezménnyel 3120 Ft/fő látássérülteknek, valamint egy fő kísérőjüknek
Az előadás hossza 1 óra 40 perc, szünet nélkül.
A narrációt készítette, valamint az előadást narrálja: Pethes Ágnes

Az előadás után szeretettel várunk mindenkit egy rövid élménybeszámolóra és tapasztalatcserére! Igény szerint a helyszínre való eljutásban segítséget biztosítunk.

Színlap
Szereplők:

Margaret – Básti Juli
Mike – Szervét Tibor
Kate – Parti Nóra
Jean – Pokorny Lia
Dottie – Szabó Éva
Stevie – Rada Bálint

Dramaturg | Baráthy György
Jelmeztervező | Andó Ildikó
Díszlettervező | Zelenka Nóra, Puskás Tamás
Szcenikus | Barkovics Zoltán
Súgó | Fodor Marianna
Ügyelő | Kele Gábor
Zeneszerző | Puskás Dávid
Rendezőasszisztens | Vándor Veronika

Az alábbi linkre kattintva a színház videós előzetese indul el: https://goo.gl/cX68oX

AKKU Egyesület

16.2. Mozi – Esély/Egyenlőség

Film maraton és közönségtalálkozó az alkotókkal, akadályok nélkül!
2018. március 24., szombat

Az AKKU Egyesület a Harman cég jóvoltából a közelmúltban 5 filmet tett elérhetővé a látás- és hallássérült nézők és persze minden érdeklődő számára. Történelmi rajzfilm, kerekesszékes maffia mozi, dráma és romantikus alkotás, és persze az Oscar esélyes Enyedi film mind-mind a repertoáron szerepeltek. Éljük át újra az élményt, vagy ha még nem láttuk az utolsó három filmet, használjuk ki a lehetőséget, hogy most korlátok nélkül megtehetjük!

A kultúra mindenkié! Ebben hisz az AKKU Egyesület, valamint a Harman cég, akik közös összefogásából megszületett Budapest legújabb rendezvénysorozata! A látás- és hallássérültek, valamint kerekesszékesek számára 100%-ig akadálymentes formában elérhető filmek vetítésének célja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Na meg a szórakozás!

Élvezzük együtt a magyar filmkultúra legújabb gyöngyszemeit! Új bemutatók, díjnyertes alkotások minden korosztálynak! A Mozi – Esély/Egyenlőség sorozat első 5 filmjéről további részletek Facebook oldalunkon, valamint alább olvashatók. Gyere és lásd te is a füleddel, halld te is a szemeddel azt, ami közös kincsünk: a kultúrát!

A FILM MARATON PROGRAMJA

12:00 Aurora borealis – Északi fény
15:00 Kincsem
17:30 beszélgetés a filmek alkotóival és a narrációs hangokkal
18:00 Testről és lélekről

Helyszín: Premier Kultcafé, Budapest 1085, Üllői út 2-4.
Megközelíthetőség: a Kálvin téri metró megállótól 2 perc sétára, az egykori Vörösmarty mozi helyén
Jegyár: 1200 Ft, diákoknak és 60 év felettieknek 980 Ft
AKCIÓS KONSTRUKCIÓ: Gyere el két vetítésre és a harmadik jegyedet mi álljuk!

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékodat az akkuegyesulet@gmail.com címen várjuk.

Amennyiben a Kálvin téri metrómegállótól és visszakísérést szeretnél kérni, kérjük, jelezd

***

17. Felhívás, VAGYOK 2018.

„ Ha már a szemednek nincs fénye,
akkor a lelked legyen fényes,
s mutasd meg a világnak,
hogy mit tudsz és mire vagy képes!”
/Rózsa Dezső/

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Kedves Barátunk!

A Székesfehérvári Első Lions Club idén is megrendezi immár tizenegyedik alkalommal a Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális és Művészeti Találkozóját a VAGYOK 2017 rendezvényt.

A találkozó időpontja
: 2018. április 07. szombat 9:00 – 17:00.


A találkozó helyszíne
: ALCOA KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Klubház ( 8000. Székesfehérvár, Verseci u. 1-15. )

Szeretnénk, ha idén is sokan eljönnének, ezért kérjük, hogy a nevezési lapot kitöltve minél előbb juttassák el nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:
e-mail: vagyokrendezveny@gmail.com

Az április 7-i program
:

9:00 Képzőművészeti kiállítás megnyitása
9:30-15:30 „Ki-Mit-Tud”
16:00 Eredményhirdetés
A programból látszik, idén minden egy helyen és egy napon kerül megrendezésre. Ugyanúgy, mint eddig, most is szakavatott zsűri értékeli a képzőművészeti alkotásokat, és neves színészek bírálják a produkciókat.

FONTOS! A Ki-Mit-Tudon mindenki egy műsorszámmal indulhat. Persze, ha több kategóriában jelentkezett, úgy kategóriánként egy-egy műsorszámmal. Aki készül több számmal is, az, ha mindenki szerepelt egyszer, utána mutathatja be.

A nevezési lapokat 2018. március 25-ig kérjük megküldeni.
A nevezési lap jelen hírlevelünkben megtalálható letölthető formátumban „Nevezési lap – VAGYOK 2018..xlsx” néven.

A kiállítási tárgyakat 2018. április 03-ig kérjük eljuttatni.

A rendezvénnyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:
tel: +36-30-827-9051
e-mail: vagyokrendezvény@gmail.com

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Lions barátsággal a Székesfehérvári Első Lions Club

***
A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email