MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 59. szám 2018.10.12.

Views: 42

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2018. október 5-11.)
2. A Városliget Zrt. közleménye
3. További fontos információk a Fehérbot heti ünnepi rendezvénysorozatról
3.1. Színház a Székházban
3.2. Irodalmi délután
3.3. Kutya jó nap!
3.4. A jövő kilátásai – nyílt kerekasztal beszélgetés
4. Rövidített nyitva tartás az MVGYOSZ Segédeszközboltjában
5. Mi történt a kutyaiskolában?
6. Segédeszközbolt termékajánló
Újdonságok
6.1. Reizen 8X kézi nagyító
6.2. Reizen 7X kézi nagyító
6.3. Reizen 5X kézi nagyító
6.4. Reizen angolul beszélő ébresztő óra
6.5. Sorvezető gyengénlátóknak
Heti ajánlat
6.6. Reizen tapintható karóra
7. Heti könyvajánló, jeles napok tükrében

Vendégoldal

8. Látás- és hallássérültek sakkja a Világsakkfesztiválon, október 13-án, a Magyar Nemzeti Galériában
9. Felkérés kutatásban való részvételre

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2018. október 5-11.)

Ahogy minden év őszén, idén is kiírásra került a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek bértámogatási pályázata. A jelenlegi formájában 2012. óta működő rendszer az azt megelőzőhöz hasonlóan csak részben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, időről időre felmerülnek javaslatok az érintett cégek és civil szervezetek részéről annak fejlesztésére, újragondolására.

2018. szeptemberében a legnagyobb védett munkahelyeket tömörítő, a 90-es évek eleje óta működő Védett Szervezetek Országos Szövetsége (VSZOSZ) A foglalkoztatási rehabilitáció időszerű kérdései címmel vitaanyag tervezetet készített, melyben összefoglalja az akkreditációs bértámogatási rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. A tervezetet megvitatásra átadták az országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezeteknek, így várhatóan egy konszenzusos javaslatcsomag kerül a döntéshozók elé. A tervezetre a MEOSZ és a SINOSZ mellett, észrevételeikkel egyetértve természetesen az MVGYOSZ is reagált.

A VSZOSZ helyzetértékeléséből kiderül, hogy az akkreditált szervezetek között jelentős eltérések mutatkoznak a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak szervezeten belüli aránya tekintetében. Bár az Európai Unió normái szerint a védett szervezeti státusz már 30%-os foglalkoztatási aránytól megszerezhető, hazánkban működik néhány tucat olyan védett szervezet, melyeken belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya a 60%-ot is jócskán meghaladja. A VSZOSZ javaslata szerint ezen szervezeteknek kiemelt részt kell vállalniuk az érintettek átképzése és rehabilitációja területén, illetve ezekben a szervezetekben látják a módszertani központi szerep és a szakmai koordináció lehetőségét.

A rendszer fenntarthatósága és kiszámíthatósága érdekében javasolják, hogy az egy főre eső támogatási összeg azonos legyen a mindenkori teljes munkaidős minimálbérrel, illetve szakmunkások esetében a kötelező bérminimummal. Így érhető el, hogy az egyre csökkenő, jellemzően napi négyórás foglalkoztatási idő növekedhessen. Javasolják hatályon kívül helyezni a vonatkozó kormányrendelet azon paragrafusát, mely degresszív, vagyis évről évre csökkenő támogatást ír elő a tranzitálható munkavállalók esetében, ugyanis a tapasztalatok szerint sem az érintetti létszám, sem a megtakarítás nem jelentős, a tranzitálhatóság pedig az aktuális munkaerő-piaci igények és a konkrét munkavállalók képességeinek függvényében lehet sikeres. Ugyancsak javasolják, hogy emelje ki a támogatási rendszer a védett szervezeteket, melyek magas arányban, elsősorban fogyatékossággal élő, magas támogatási szükségletű munkavállalókat foglalkoztatnak. Ezen szervezetek részére a fajlagosan nagyobb költségek miatt magasabb támogatási összeget is javasolnak, melynek havi értéke foglalkoztatottanként a mindenkori teljes munkaidős minimálbér bérköltségének 125%-a. A 60%-nál magasabb arányban megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, az alapító okiratukban a foglalkozási rehabilitációt célként meghatározó szervezetek kivonását javasolják az akkreditációs rendszerből arra hivatkozva, hogy itt már minden költség a rehabilitációt szolgálja, ezért esetükben a költségvetésből adandó egyéb támogatás indokolt. A foglalkoztatás támogatására vonatkozó szerződéseknek garanciát kell jelenteniük a tartós foglalkoztatásra, ezért azok 3, védett szervezetek esetében 5 évi időtartamra való megkötését is szükségesnek látják. Megfontolásra javasolják továbbá bizonyos védett piacok, termékek és szolgáltatások rendszerének újbóli bevezetését.

Az érintettekre nézve talán a legüdvözlendőbb javaslat, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátása keresőtevékenység mellett is legyen megállapítható. Ez a rendelkezés nem csak az újonnan megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalók foglalkoztatásának folyamatosságát segítené elő, hanem egyéb, köztudottan kiskapuként működő megoldások keresésére sem kényszerítené sem a munkaadókat, sem a munkavállalókat. Ugyancsak javasolják a megváltozott munkaképességűvé minősítésnél az összervezeti egészségkárosodás minimális 40%-os korlátját 35%-ra csökkenteni. Ez több fogyatékos személy, elsősorban gyengénlátó és nagyothalló munkavállaló bevonására is lehetőséget teremtene.

A MEOSZ, a SINOSZ és az MVGYOSZ ezen javaslatokkal egyetért, azonban több kifogással és szakmai észrevétellel éltek a vitaanyaggal kapcsolatban.

Dr. Nagy Sándor a látássérült és egyben a magasan kvalifikált súlyosan fogyatékos munkavállalókat képviselve hangsúlyozta, hogy lehetőséget kell adniuk a védett szervezeteknek arra, hogy a foglalkozási rehabilitáció során ne csupán betanított- és szakmunkákban, hanem felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben is dolgozhassanak fogyatékos munkavállalók. Ez elsősorban a felnőttként látássérültté váló, jelentős munkatapasztalatot szerzett szakemberek, pl. jogászok, mérnökök, HR- és pénzügyi szakemberek, cégvezetők számára jelentene valódi lehetőséget a foglalkozási rehabilitációra, mivel a korábbival megegyező vagy ahhoz hasonló munkakörben dolgozva a személy kevésbé éli meg csökkentértékűnek magát, illetve korábbi tapasztalatait is tudja kamatoztatni egy védett szervezetnél. Ugyancsak jó lehetőség lenne ez a fiatal diplomás látássérülteknek, akiknek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése általában családi helyzetük vagy személyes akadályozottságaik miatt nehezített. Ezek a fiatalok a végzettségüknek megfelelő munkalehetőség mellett elemi rehabilitációs szolgáltatásokat is kaphatnának a védett szervezeteknél, ami szintén növelheti nyílt munkaerő-piaci esélyeiket. Valamennyi hozzászóló hangsúlyozta, hogy a fogyatékos gyermekek és fiatalok munkára nevelése nélkülözhetetlen a későbbi sikeres foglalkozási rehabilitációhoz.

Valamennyi fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet kifogásolta, hogy a vitaanyag tervezetében a súlyosan vagy halmozottan fogyatékos munkavállalókról, mint “szerény munkaerő-piaci értékű” csoportról írnak. Javasolták ezen megfogalmazások törlését és javítását. Szomorú tényként jelezték továbbá, hogy a jelenlegi támogatási rendszer nem ösztönzi a súlyosan fogyatékos munkavállalók foglalkoztatását, az akkreditált foglalkoztatók a nyílt munkaerő-piac szereplőihez hasonlóan azon fogyatékos személyek foglalkoztatásában érdekeltek, akiknek alkalmazása nem jár plusz költségekkel. Az érdekvédelmi szervezetek tapasztalatai szerint számos védett szervezetnél nem biztosított a teljes körű fizikai és infókommunikációs akadálymentesítés, ami a súlyosan mozgás-, látás- és hallássérült személyek egy jelentős csoportjának foglalkoztatását ellehetetleníti. Az akkreditált szervezetek támogatásának egységes összege a fogyatékosság súlyosságára való tekintet nélkül ugyancsak a súlyosan vagy halmozottan fogyatékosok foglalkoztatása ellen hat, a rendszer egyáltalán nem ismeri el és nem is reagál a fogyatékos emberek eltérő szükségleteire. Az MVGYOSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy a rehabilitációs kártya kifejezetten diszkriminálja, hátrányos helyzetbe hozza a fogyatékos munkavállalókat az alacsonyabb támogatási szükségletű megváltozott munkaképességűekkel szemben, akik jogosultak a rehabilitációs kártyára és az ezzel járó munkáltatói járulék-kedvezményre, míg a súlyosan fogyatékos munkavállalókat és foglalkoztatóikat ez a támogatás nem illeti meg. A MEOSZ válaszában így fogalmaz: “a fogyatékosság fogalma “feloldódik” a megváltozott munkaképesség fogalmában”.

Az MVGYOSZ fogalmi változtatást javasolt a megváltozott munkaképességű személyek minősítési rendszerében, száműzendő a “nem rehabilitálható” megfogalmazást a komplex minősítésekből. A rehabilitálhatóság ugyanis messze túlmutat a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztathatóságon, a rehabilitáció minden fogyatékos személynek emberi joga.

A MEOSZ javaslatait rövid-, közép- és hosszútávon fogalmazta meg. A rövidtávú javaslatok az elkövetkezendő évekre és a bértámogatási rendszer megreformálására vonatkoznak, melyekben az érdekvédelmi szervezetek alapvetően egyetértenek a VSZOSZ javaslataival. Középtávon javasolják a bértámogatás sávos növelését oly módon, hogy a fokozott támogatási szükségletű munkavállalók után járjon magasabb összegű támogatás. Ennek a rendszernek függetlennek kell lennie a foglalkoztatotti létszámtól, mivel a minél magasabb létszám megcélzása a szegregált foglalkoztatás preferálását eredményezi.

Az érdekvédelmi szervezetek egyáltalán nem értenek egyet a VSZOSZ azon javaslatával, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek, akiknek “munkaerő-piaci értéke csekély” ne munkaviszony, hanem foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében legyenek alkalmazva. Ez az eljárás súlyosan diszkriminatív lenne. A MEOSZ fokozott támogatási szükségletű személyek esetében a mindenkori minimálbér 200%-át javasolja egy főre jutó havi támogatási összegként.

Hosszútávon a MEOSZ – a többi érdekvédelmi szervezet egyetértésével – javasolja a komplex minősítési rendszer felülvizsgálatát. A javaslat szerint olyan szociális, képzési és foglalkoztatási szempontokat is alkalmazó minősítési folyamatra van szükség, melyben a fogyatékos személy aktív résztvevő és melynek során valódi információkat és eligazítást kap saját rehabilitációs szükségleteiről, rehabilitációs céljai megvalósításához pedig megkapja a sérülésére és személyére szabott specifikus támogatást. Elvárható, hogy ebben a rendszerben ne a jogosultság megállapításán és a csalók kiszűrésén legyen a hangsúly.

Németh Orsolya

***

2. A Városliget Zrt. közleménye

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően teljes egészében megújul a Vakok kertje néven ismert, Magyarország első, speciálisan a vakok és gyengénlátók pihenését és kikapcsolódását szolgáló, csaknem egyhektáros parkrészlet a Városligetben. A felújítás gyakorlatilag elkészült, a nyitást egy rövid tesztüzem előzi meg, melyet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének közreműködésével indítanak el 2018.10.15-én, a Fehér bot világnapján. A parkot a tesztelés eredményeinek figyelembevételével fogják befejezni, és hamarosan átadni. Az átadásról külön értesítést küldünk.

A fentiek ismeretében tájékoztatjuk az érdeklődőket arról, hogy a korábbi hírlevelünkben megküldött meghívóban szereplő hír okafogyottá vált, ebből következően elmarad az október 15-én, 13:00 órai kezdettel meghirdetett „a megújult Vakok Kertje ünnepélyes átadása” program.

Megértésüket köszönjük, az új időpontról értesítéssel leszünk.

dr. Nagy Sándor

***

3. További fontos információk a Fehérbot heti ünnepi rendezvénysorozatról

3.1. Színház a Székházban – Marmorstein Berta Csodálatos Élete

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az ünnepi fehérbot heti programsorozat keretében egy ingyenes színházi előadással szeretne kedveskedni a kultúra kedvelőinek, melyre szeretettel várjuk Önt és kedves ismerőseit!

A darabban egy különleges régi-jó ismerősünkkel, Rák Katival találkozhatunk, aki kellemes pillanatokat szerzett nekünk többek között a jól ismert Daráló című rádiójátékban.

A darab címe: Marmorstein Berta csodálatos élete

A darab leírása:
A történetet RÁK KATI meséli el. A mosolygós- könnyes mese a 20. századdal egyidős asszony kalandjaival kalauzol a ferencjóskás kortól, az első világháború évein, a Horthy- korszakon át a II. világháború és az azt követő évek zűrzavarain át a megbékélésig. Nevetés, elképedés, nagy érzelmek mellett felsejlik nagyszüleink, dédszüleink mindennapi életén túl a múlt század történelme. Szerelem és háború, üldöztetés és üzletelés, egy mindig magára találó változatos élet fordulatai.

Előadás időpontja: 2018. október 16. 15:00
Előadás helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Az előadásra előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni a szervezes@mvgyosz.hu mail címen lehetséges 2018. október 15-ig.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt.

Üdvözlettel
dr. Nagy Sándor
Elnök

*

3.2. Irodalmi délután

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Ezúton szeretnénk Önt meghívni a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Centenáriumi évében megrendezendő Irodalmi délutánjára, mely a Fehérbot hete ünnepi rendezvénysorozat keretében valósul meg.

A délután folyamán átadásra kerül a Múlt, Jelen, Jövő pályázat alkotásaiból készített verses kötet Braille, síkírásos és hangos formátumban is. A kötet a nyertes alkotásokon túl minden beküldött verset tartalmaz.

Emellett napvilágot lát a 80 éves Vakok Világa ünnepi száma is, melyet a rendezvény résztvevői elsőnek foghatnak kezükbe. Az ünnepi szám különlegessége, hogy az elmúlt 100 esztendő érdekességeit tartalmazza.

Az ünnepélyes átadást követően a versekből hallhatnak válogatást színészek és látássérült előadók szavalatával.
Az Irodalmi délutánon verset szaval:
Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész
Mach András, előadó
Puskás Anett, látássérült előadó
Szabóné Juhász Izabella, előadó
Sztakó Krisztina, látássérült előadó
..és további meglepetés szavalók is lesznek.
A nap háziasszonya: dr. Nagyné Berke Mónika

A művek között a több mint 40 éve működő Landini együttes zenéit hallhatják.

Programterv
15:00 Köszöntőt mond Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke
15:10 Ünnepélyes átadó
– Múlt, Jelen, Jövő verses kötet átadása
– Vakok Világa különszám bemutatása
15:30 Múlt, Jelen, Jövő alkotásaiból válogatás
Zenél a Landini Együttes

A rendezvény ideje: 2018. október 17. 15:00
A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ Székház (1146 Budapest, Hermina út 47.)

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Várjuk jelentkezéseiket a szervezes@mvgyosz.hu mail címre 2018. október 15-ig.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Üdvözlettel
dr. Nagy Sándor
Elnök

*

3.3. Kutya jó nap! – A Vakvezetőkutya-kiképző Központ programja a Városligetben és az MVGYOSZ székházában

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ünnepi Fehérbot heti rendezvénysorozata keretében egy igazán Kutya jó Napot szervez kutyásoknak és nem kutyásoknak egyaránt!

A rendezvény céljai:
– a vakvezetőkutyával közlekedő személyek találkozója, tapasztalatok megosztása,
– az érdeklődő személyek beszélgethetnek a gazdákkal és a kiképzőkkel egyaránt, együtt sétálhatnak velük, megfigyelhetik kutya és gazdája közlekedését,
– az érdeklődők megtudhatják, hogyan zajlik egy közlekedésbiztonsági vizsga, ahol eldől kutya és gazdája elkezdheti-e az önálló közlekedést,
– az érdeklődők megismerkedhetnek a kölyöknevelő programmal, a kiképzés menetével és az utókövetés fontosságával.

Program

Városligeti KRESZ Park:
10:00 Vakvezetőkutya bemutató — Közlekedésbiztonsági vizsga szemléltetése
10:30 Beszélgetés a vakvezető-kutyákról a kiképzőkkel és a kutyák gazdáival

MVGYOSZ Székház
(1146 Budapest, Hermina út 47.):
10:00 A vakvezető kutyák múltja és jelene
– Kutya jó tárgyak az Emlékmúzeumban
– Élőkönyvtár: beszélgetés vakvezetőkutyák gazdáival

Várnak mindenkit szeretettel
A szervezők

*

3.4. A jövő kilátásai – nyílt kerekasztal beszélgetés

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Ezúton szeretnénk Önt meghívni a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Centenáriumi évében megrendezendő A jövő kilátásai rendezvényre, mely a Fehérbot hete ünnepi rendezvénysorozat keretében valósul meg.

A jövő kilátásai projekt középiskolás látássérült fiatalok tanulását és tanítását kívánja elősegíteni elsősorban jó gyakorlatok gyűjtésével és prezentálásával.

A rendezvény célja:
– Bemutatni a nagyközönség, elsősorban a célcsoport (diákok, tanárok és szülők) előtt a projektet, és kérni együttműködésüket a sikeres közös jövő érdekében,
– meglévő jó gyakorlatok prezentálása, melyek már bizonyítottak, és segítséget nyújtanak,
– segíteni olyan projekteknek, amelyek szintén jó gyakorlattá szeretnének válni,
– kapcsolatot teremteni a célcsoport tagjai között, lehetőséget biztosítani véleményük meghallgatására.

A rendezvény programterve:
10:30 Vendégek fogadása
11:00 Köszöntő
– Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke
– Orsós Zsolt, Fogyatékosságügyi Főtitkár, az EMMI részéről felkérve
11:10 A jövő kilátásai projekt bemutatása
– Dr. Csocsán Emmy gyógypedagógus, egyetemi tanár
– Kuminka Györgyné gyógypedagógus, történelem és orosz szakos tanár
– Puskás Anett érdekképviseleti előadó és ifjúsági referens, MVGYOSZ.
11:25 Nyílt kerekasztal beszélgetés – a riportalanyok megszólaltatása – Füller Noémi, gyógypedagógus hallgató ELTE BGGYK
11:45 Jó gyakorlatok bemutatása
Jelenlegi és Egykori Integrált Látássérültek Közössége – Velegi Dorottya és Kardon Annamária, a csoport adminjai
Adj egy ötöst! Projekt – Fejes-Martinez Krisztina, Projektmenedzser, Salva Vita Alapítvány

Szeretnénk, hogy jó gyakorlat legyen belőle:
100-ast egy 100-asért pályázat – Puskás Anett, szervező, MVGYOSZ
Tankönyvellátás – Angyal Gábor, MVGYOSZ szakmai vezető és Sebesi Éva, MVGYOSZ Adaptáló csoport vezetője
12:30 Zárszó – Kuminka Anikó, Puskás Anett és Csocsán Emmy

A rendezvény moderátora: Pál Zsolt “Pille”, dr. Szegő Tamás díjas újságíró, rádiós-műsorvezető, a Vakrepülés színtársulat tagja.

Szünet

13:00 Teaház
Karaoke party és élőzene
Fellépnek:
Marge
Kotta nélkül band
Farkas Péter és Fabók Judit

A rendezvényre nagy-nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megjelenjenek középiskolás látássérült diákok és szüleik, illetve az őket tanító tanárok, hiszen a program igazán róluk szól. De ugyanilyen fontos a látássérült általános iskolás diákok megjelenése, akik hamarosan belecsöppennek ebbe az életbe. S mindemellett várjuk azon látássérülteket is, akik már elvégezték középiskolás tanulmányaikat, s szívesen adnák át tapasztalataikat társaiknak.

Akinek szükséges, igazolást biztosítunk hivatalos távollétről.
Iskolai közösségi szolgálatos diákok részére is biztosítunk igazolást, ha van az oktatási intézménnyel együttműködési megállapodása az MVGYOSZ-nek.

A rendezvény ideje: 2018. október 19. (péntek) 10:30
A rendezvény helyszíne: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székháza (1146 Budapest, Hermina út 47.)

A rendezvény mindenki számára ingyenes, viszont a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.
Várjuk jelentkezéseiket a szervezes@mvgyosz.hu mail címre 2018. október 15-ig.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Üdvözlettel
dr. Nagy Sándor
Elnök

***

4. Rövidített nyitva tartás az MVGYOSZ Segédeszközboltjában

Az MVGYOSZ segédeszközboltja 2018. október 18-án csütörtökön 9:00 – 13:00 óráig, rövidített nyitva tartással várja vásárlóit!
Megértésüket köszönjük!

Koczkásné Tóth Csilla
szolgáltatásvezető

***

5. Mi történt a kutyaiskolában?

Gratulálunk!
Sikeres Közlekedésbiztonsági vizsgát tett Soltész Sándorné és Dorka vakvezető kutya. Gratulálunk a párosnak!
Köszönjük Papp Béla Vahur-nak, hogy nekünk ajándékozta Dorkát! Köszönjük Kopniczky Zsoltnak és családjának a nevelő munkát!
Köszönjük vizsgabíróink rugalmasságát és munkáját: Komondi Piroska, Szűcs András és Rózsa Kata.
Kutya kiképzője: Renkó Zsuzsanna

Schiff Mónika, központvezető

***

6. Segédeszközbolt termékajánló

Az MVGYOSZ Segédeszközboltjának kínálatából

Újdonságok

6.1. Reizen 8X kézi nagyító
Ár: 19.410 Ft.
A csomag tartalmaz két darab nyolcszoros nagyítást biztosító led világítással ellátott kézi nagyítót. A lencsék átmérője 3,5 cm. A kisebbik nagyítót bárhová magunkkal vihetjük, míg a nagyobbik méretéből adódóan inkább otthoni használatra javasolt. A nagyítók nyelei minőségi műanyagból készültek. Mindkét termékhez bőr védőtok is tartozik.
A nagyobbik nagyító led világításához 3 darab AA-s elem, míg a kisebbik nagyító led világításához 2 darab AA-s elemre van szükség. Az ár az elemeket tartalmazza.

6.2. Reizen 7X kézi nagyító
Ár: 5555 Ft.
Az 5 cm átmérőjű lencse hétszeres nagyítást tesz lehetővé. A nyél minőségi műanyagból készült.

6.3. Reizen 5X kézi nagyító
Ár: 2415 Ft.
A 3 cm átmérőjű lencse ötszörös nagyítást tesz lehetővé. A kihajtható nagyítófelületnek köszönhetően kis helyen elfér, így bárhová magunkkal vihetjük.

6.4. Reizen angolul beszélő ébresztő óra
Ár: 6065 Ft.
A termék négyzet alakú, kb. ujjnyi vastagságú. Kijelzője LCD, a ház anyaga műanyag, ezüst színű. Az óra tetején található gombbal tudjuk lekérdezni a pontos időt, míg a kijelző alján található négy darab gomb segítségével tudjuk az ébresztés idejét és a kívánt ébresztési hangot beállítani. A kijelzőt és a négy darab gombot egy-egy műanyag lap védi a szennyeződésektől, továbbá ezeknek a kihajtható műanyag lapoknak köszönhetően az éjjeli szekrényünkre is állíthatjuk az ébresztő órát.
A termék két darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket nem tartalmazza.

6.5. Sorvezető gyengénlátóknak
Ár: 1415 Ft.
A termék A4-es méretű, anyaga műanyag, a sorok száma kilenc. Helyezzük a sorvezetőt egy A4-es lapra, így írásunk mindig egyenes marad.

Heti ajánlat

6.6. Reizen tapintható karóra
Ár: 29.130 Ft.
Ismét megvásárolható Segédeszközboltunkban ez a minőségi, kedvelt, kifejezetten vak személyeknek készült termék. Női és férfi változatban kapható, az óra színe mind a két esetben ezüst. A szíj anyaga bőr vagy fém.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.

Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

Benedek Zoltán

***

7. Heti könyvajánló, jeles napok tükrében

Október 10. – A lelki egészség világnapja
További részletek:
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_lelki_egeszseg_vilagnapja

Humor és egy kis pszichológia a Braille-könyvtárban.
Klein, Allen: A humor gyógyító ereje
(4 kötet)

Vannak szerencsések, akik alkatilag derűsen fogadják az élet fordulatait, hamar felfedezik a dolgok fonákját, és még a bosszantó dolgokon is tudnak nevetni… de ők vannak kevesebben. Pedig testi-lelki egészségünk megőrzésének kulcsa ez, hogyan látjuk a világot, és hogy a kikerülhetetlen stressz, a megpróbáltatások nyomán bennünk támadt félelem, harag, kétségbeesés tartóssá válva észrevétlen legyengíti-e immunrendszerünket, vagy tudatosan felül tudunk kerekedni ezeken az állapotokon. Allen Klein számos vidám történet kíséretében kipróbált technikákat ajánl humorérzékünk ébren tartására, a humor gyógyító erejének tudatosítására.
Már a könyv elolvasása is kiváló szórakozás, de a leghasznosabb, ha tanácsait a nap minden órájában felidézzük és alkalmazzuk.
A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

*

Október 9 – Postai világnap.
További részletek:
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/postai_vilagnap

Humoros levélregény a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
Katz, Richard: Kutyaposta

Két kedves, derék kutya intim hangú levelekben fejti ki véleményét a világról, az emberek érthetetlen, furcsa természetéről. Sok mulatságos dolgot tudunk meg őszinte, mindig találó kritikájuk nyomán javíthatatlan, öntelt gazdáikról. Közben – s ez külön érdemük – okvetlenül arra gondolunk, bizony kicsit rólunk is szól a mese.

Idézhető idézet:
“…ebédidő volt, és az Emberem pontosan étkezik. Ember, hát még annyit sem tud, hogy akkor eszünk, amikor megéheztünk. Nem, ő rápillant az órájára és azt mondja: – Tizenkét óra van dona Marta, hol késik az ebéd? – És dona Marta, a szakácsnőnk – néger nő, olyan fekete, mint az orrom – sopánkodik:
– Senhor Ricardo, még nem puha a hús! – De Emberem így válaszol: – Akkor hozza úgy, ahogy van. Pontosan akarok enni! – Gondold meg Seppli, nem azért, mert éhes, vagy jó a hús; hanem mivel az óramutatók éppen fedik egymást!”

A könyv adatai
Felolvassa: Korompai Vali.
Időtartam: 3 óra 41 perc.
Adathordozó: 1 CD.

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban, (a portával szemben, a Sipeki terem hátsó részében), az alábbi nyitva tartás szerint:
Kedd: 10.00 – 18.00
Csütörtök: 9.00 – 17.00
Péntek: 8.30 – 12.30

Érdeklődni telefonon, a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

8. Látás- és hallássérültek sakkja a Világsakkfesztiválon, október 13-án, a Magyar Nemzeti Galériában

„Te is meglépheted!” FODISZ program a Global ChessFestival/Világsakkfesztivál rendezvényen – ahol bárki megismerheti, miben más a látás- és hallássérültek sakkja

„A sakk háború mészárlás nélkül, küzdelem a hibák ellen, a lélek kultúrája, az intelligencia győzelme az erő fölött” – írta az október 13-i, Világsakkfesztivál kapcsán Andrea Bocelli világhírű olasz énekes Polgár Juditnak címzett levelében. – „A sakk, amellett, hogy egy rendkívül kellemes időtöltés, kiváló edzésmódszer az agynak, amely kifejezetten ajánlott a gyermekek számára. De a sakk egyben a létezés rendjének különleges metaforája is. (…) Számomra a sakk segített megérteni, hogy a világon semmi sem történik véletlenül” – fogalmazott az előadó, aki 12 éves korában egy baleset következtében vesztette el a látását. Andrea Bocelli szenvedélyes rajongása a játék iránt újfent bizonyítja, hogy a sakk nem ismer akadályokat. A fesztiválon ennek jegyében, a „Te is meglépheted” című programon mindenki megismerheti a látás- és hallássérült emberek speciális helyzetét, sakktechnikáját, és a segítségükre kifejlesztett eszközöket.

A sakk összeköt minket – Polgár Judit mottója jegyében immár negyedik alkalommal rendezik meg a Világsakkfesztivált (Global ChessFestival) október 13-án, idén igazán impozáns helyszínen, a Magyar Nemzeti Galériában. A rendezvény középpontjában idén is a Budapest áll, ám a legősibb táblajáték nemzetközi ünnepéhez több tucat ország csatlakozik szerte a világon.

Az egész napos, ingyenes családi fesztiválon rengeteg érdekes sakkprogram várja a látogatókat, köztük a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) által szervezett „Te is meglépheted!” címet viselő, betétesemény. A Magyar Nemzeti Galéria első emeletén 15.00 és 17.30 óra között zajló programon az érdeklődők megismerkedhetnek a látás- és hallássérültek sakkjával beszélgetések, technikai bemutatók, jelnyelvi edzés, valamint nagymesterek által tartott vaksakk bemutató mérkőzés keretében.

A „Te is meglépheted!” program házigazdája Szabó László, a FODISZ és a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki Strenner Hajnal Csillag, 13 éves vak sakkozó, ifjúsági játékos kislánnyal együtt szimultánt is játszik a Világsakkfesztiválon Polgár Judittal.

Az eseményen bemutatásra kerül Voján István találmánya, egy speciális mágneses rendszerrel kifejlesztett sakktábla, mely megkönnyíti a vakok, látássérültek számára a sakkozást, valamint egy új spanyol fejlesztésű „beszélő” sakkóra, melyet a magyar fogyatékos sakk válogatott első alkalommal, a 2018. október 15-én kezdődő, drezdai Világbajnokságon fog használni.

Az érdeklődők találkozhatnak, beszélgethetnek a rendezvényt követő napon Drezdába, az I. Fogyatékosok Sakkcsapat Világbajnokságára induló magyar válogatott tagjaival.

A FODISZ program vendége lesz többek között, Gledura Benjámin nagymester, a nemrég lezárult Sakkolimpián résztvevő magyar válogatott tagja, Popovics Ádám nemzetközi mester, a látás- és hallássérült válogatott csapatkapitánya, Máté Balázs világbajnoki 3. helyezett hallássérült sakkozó. Jelen lesznek a magyar látás- és hallássérült sakkválogatott tagjai, játékosok, edzők, a legtehetségesebb utánpótlás játékosok, és természetesen Polgár Judit is.

Jelentkezni Koós-Lukács Tímeánál lehet.

Program:
Világsakkfesztivál programjai 10.00 órától kezdődnek és 17.30 óráig tartanak.
Részletes program: https://www.globalchessfestival.com/budapest-2018/programok

Sajtó és FODISZ szempontjából kiemelt események:
13.15 – Világsakkfesztivál Megnyitó
14.30 – Szimultán játék Polgár Judittal – A játékosok között: Szabó László, a FODISZ és a MPB elnöke és Strenner Hajnal Csillag, 13 éves vak sakkozó, ifjúsági játékos

TE IS MEGLÉPHETED! – FODISZ Betétprogram menete:
(A Magyar Nemzeti Galéria I. emeletén)
15:00-17:30 – Szabad sakkozás látássérült sakktáblák segítségével (egy- és kéttáblás játék), látás- és hallássérült sakkozók részvételével.
15:00 és 15:30 – Ismerkedés a látás- és hallássérültek sakkozásával (technikai specifikumok, érdekességek).
15:45 – „Világbajnokságra készülünk” – Beszélgetés 2018. október 14-én Világbajnokságra induló fogyatékos sakkválogatott játékosaival és IM Popovics Ádámmal, a csapat edzőivel.
16:00 – Vaksakk bemutató – két nagymester a táblának háttal vakon játszik, a lépéseket látássérült válogatott játékosok teszik meg.
16:30 – Jelnyelvi nyílt sakkedzés hallássérült válogatott játékosokkal.

Sajtóinformáció a I. Fogyatékosok Sakkcsapat Világbajnokságáról
I. Fogyatékosok Sakkcsapat Világbajnoksága
Drezda, 2018.10.15 – 21.
A Schachfestival Dresden szervezésében kerül megrendezésre az I. Fogyatékosok Sakkcsapat Világbajnoksága, melyre három sérülésspecifikumból (hallás-, látás- és mozgássérült) várnak versenyzőket a szervezők. A német szervezők az egyéni Világbajnokságot 2013 óta, három alkalommal rendezték meg, ennek sikerén felbuzdulva idén először csapatversenyt hirdettek meg.
Az esemény 7 fordulós svájci rendszerben kerül lebonyolításra. A fogyatékosok nemzetközi sakkszövetségeinek (ICSC, IPCA, IBCA) tagszervezetei delegálnak a nemzeti csapatba játékosokat. Magyarországot a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetség szervezésében, a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával, három látás- és két hallássérült játékos képviseli.
A csapat a tavalyi egyéni Világbajnokságon a hallássérülteknél bronzérmet szerzett Máté Balázs nélkül utazik. A Látássérültek Sakkolimpiáján 2017-ben, Macedóniában 18. helyet elérő magyar csapat tagjai közül Rév Miklós, Voján István és Szilágyi Sámuel vesz részt, a hallássérülteket egyrészről Kajtár Dóra képviseli, másrészről idén – hosszú idő után először – ifjúsági játékost is köszönthetünk a csapatban, Cseke Viktória hallássérült játékos személyében. A csapat kapitánya Popovics Ádám nemzetközi mester lesz.
Ez a speciális világbajnokság egy igen figyelemreméltó kezdeményezés, mivel más sportágakban szinte lehetetlen lenne, ám a sakkban is komoly kihívásokat jelent, ha egy vak egy sikettel egymás ellen küzd. A német szervezők azonban fel vannak készülve ezekre a nemes feladatokra, és rengeteg segítővel, az integrációt elősegítő sportszerű keretek között zajlanak majd a nem mindennapi küzdelmek.

Koós-Lukács Tímea
kommunikációs és marketing igazgató

***

9. Felkérés kutatásban való részvételre

Tisztelt Érdeklődők!
Fóris Norbert vagyok, a nemzeti közszolgálati egyetem másod éves közigazgatás szervező szakos hallgatója. Egy kutatást készítek, amely a Látássérültek, köztük a vak, és aliglátó személyek munkaerő-piaci helyzetét tárja fel. Szükségem lenne minél több kitöltőre, hogy. Minél átfogó képet kapjunk a témát illetően. A kérdőív az alábbi hivatkozás megnyitása után érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1XYro6mV-49BUFOBFmX9Q1yJyZRYSzLnSF305ObF4xSY/viewform?ts=5bb72abc&edit_requested=true&fbzx=5084100932909506000
Minden segítséget köszönök!
Tisztelettel:
Fóris Norbert

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email